STOCK QUOTE
LAND BANK
Hangzhou
The Pearl River Delta Area
Zhejiang (excluding Hangzhou)
Chengdu- Chongqing Area
Jiangsu-Shanghai- Anhui
Others
The Bohai Rim Area
Overseas
Hangzhou
Zhejiang (excluding Hangzhou)
Jiangsu-Shanghai-Anhui
The Bohai Rim Area
The Pearl River Delta Area
Chengdu- Chongqing Area
Others
Overseas