STOCK QUOTE
LAND BANK
Hangzhou
The Pearl River Delta Area
Zhejiang (excluding Hangzhou)
Chengdu- Chongqing Area
The Yangtze River Delta Area (excluding Zhejiang)
Others
The Bohai Rim Area
Overseas
Hangzhou
Zhejiang (excluding Hangzhou)
The Yangtze River Delta Area (excluding Zhejiang)
The Bohai Rim Area
The Pearl River Delta Area
Chengdu- Chongqing Area
Others
Overseas